Accés directe al contingut de la pàgina

Dinàmiques

imprimeix

La festa

Vies de transmissió del VIH
Descripció: A través d’un joc grupal expliquem la cadena de transmissió del VIH, treballem formes de reduir riscos i abordem l’estigma associat a la infecció.
Duració: 45 min.
Destinataris: Joves d'entre 14 i 21 anys

OBJECTIUS

 •  Conèixer les principals vies de transmissió del VIH
 •  Oferir eines per a la prevenció del VIH/sida
 •  Oferir informació sobre la prova del VIH
 •  Fomentar l’ús del preservatiu
 •  Introduir el concepte de reducció de riscos
 •  Identificar estereotips i prejudicis envers les persones amb VIH/sida

PERSONES DESTINATÀRIES

La dinàmica és adaptable a diferents espais de realització i a nivells d’atenció i maduresa diversos. S’ha dut a terme amb joves d’entre 14 i 21 anys en els següents espais:

 • Espais d’educació formal (centres de secundària obligatòria i postobligatòria, universitats, etc.)
 • Espais d’educació no formal (educació en el temps lliure)
 • Espais comunitaris (casals de joves, espais de barri)
 • Centres de justícia juvenil
 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

ESPAI

Una sala prou àmplia perquè les persones assistents puguin moure’s per l’espai

MATERIAL

 • Papers
 • Bolígrafs
 • ANNEX 01: Indicacions

CONCEPTOS CLAVE

 • Víes de transmissió
 • VIH/sida
 • Prevenció
 • Reducció de riscos

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

 1. Es repartirà a cada participant una targeta amb una de las següents preguntes:
  • Què significa VIH?
  • Què significa sida?
  • Quins fluids tenen capacitat per transmetre el VIH?
  • Com pots saber si tens VIH?
  • Com podem prevenir el VIH?
  • Abans de repartir las targetes, darrere de cadascuna cal que hi anotem una de les següents inicials.
   • NP: No penetració (3 cada 10 targetes)
   • PP: Penetració amb preservatiu (4 cada 10 targetes)
   • PSP: Penetració sense preservatiu (2 cada 10 targetes)
   • I: Infecció (1 cada 10 targetes)
 2. Una vegada repartides les targetes, a la targeta cal apuntar el nom de la persona a qui li fan la pregunta i la seva resposta.
 3. Una vegada totes les persones han realitzat les preguntes, es posaran les respostes en comú i es realitzarà una explicació sobre les diferències entre VIH/sida, les vies de transmissió i les formes de prevenció[1].
 4. Després, les persones participants han de seure a terra fent un cercle i llegir el paper. Es recordarà que tot això és un joc.
 5. Es demanarà al grup que imagini que aquest “parlar” amb algú era en realitat “tenir una relació sexual”. Seguidament, es demanarà qui té la inicial “I” i que surti al centre del cercle. Recordarem de nou que és un joc.
 6. Se’ls explicarà que la I significa infecció i que, per tant, aquesta persona tenia el VIH. Se’ls demanarà qui “ha parlat amb aquesta persona” i així successivament  fins que tot el grup estigui al centre del cercle.
 7. Preguntarem qui té les inicials NP i els explicarem que, com que aquestes persones no han realitzat una pràctica amb penetració, poden anar a seure perquè no han patit risc de transmissió del VIH.
 8. Demanarem qui té les inicials PP i els explicarem que, com que aquestes persones han realitzat la pràctica de la penetració amb preservatiu, poden anar a seure perquè no han patit riscos de transmissió del VIH.
 9. Preguntarem qui té les inicials PSP. Aquestes persones han realitzat la penetració (anal i/o vaginal) sense preservatiu i, per tant, estan en risc de transmissió. Es demanarà al grup què s’han de fer aquestes persones. La persona referent de l’activitat explicarà què és la prova del VIH, quan i on s’ha de fer.
 10. Finalment, es demanarà a la persona I com s’ha sentit ella i a la resta del grup com s’han sentit segons les inicials que tenien. A partir de les respostes del grup s’abordarà la discriminació i l’estigma que viuen les persones amb VIH.

CRONOGRAMA

ACTIVITAT

TEMPS

Preguntes de les targetes

10 min.

Posada en comú de les respostes de les targetes

20 min.

Estigma i discriminació

10 min.

Avaluació

5 min.

+ INFORMACIÓ

*      Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat. CJAS. Sida i altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)

*      Canal Salut Sexe Joves. Infeccions de Transmissió Sexual. La sida.

*      Guía de actuación en VIH/sida para agentes de salud. Fundadeps.

POSSIBLES VARIACIONS DE LA PROPOSTA

Si no es fan preguntes sobre el VIH/sida l’activitat és més breu. Les preguntes de les targetes poden ser sobre menjar, hobbies, grups de música, etc. En ser preguntes personals no cal posar-les en comú i es poden treballar directament les pràctiques de risc i l’estigma.

NOTA

Adaptació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS), Còmic sobre la SIDA. Material educatiu per a la prevenció del VIH/Sida (pàg. 57).


[1] Veure +Informació.